czwartek, 6 lutego 2020

PROJEKT DOBIEGŁ KOŃCA... DO ZOBACZENIA GDZIEŚ W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI :)Podsumowanie projektu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” realizowanego w latach 2017-2019 w ramach POWER.

CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to szkoła średnia, której celem jest edukacja uczniów w sposób nowoczesny, odpowiadający na skomplikowane wyzwania dzisiejszego świata.
Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i językami obcymi jest nieodłącznym elementem codziennego życia, z tego powodu zależy nam na jak najlepszym opanowaniu tych umiejętności przez naszych uczniów. Pragniemy wychować obywatela europejskiego szanującego tradycję, kulturę, tolerancyjnego w stosunku do innych narodowości i religii,  zabiegamy więc o poszerzanie wiedzy naszych uczniów w tych dziedzinach.
Jesteśmy świadomi jak ważna dla młodzieży jest edukacja pro-zdrowotna. Chcemy krzewić ideę zdrowego odżywiania, dobrej kondycji fizycznej oraz sportowej rywalizacji.
W celu osiągnięcia powyższych założeń:
- podnieśliśmy kompetencje nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii,
- zwiększyliśmy poziom kompetencji językowych nauczycieli informatyki, religii i wychowania fizycznego,
- podnieśliśmy poziom kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli językowców,
- nawiązaliśmy kontakty międzynarodowe z innymi szkołami,
- unowocześniliśmy metody nauczania (technologia IT, media społecznościowe, fotografia, techniki audiowizualne),
- tworzymy autorski program nauczania j. angielskiego zawierającego elementy kultury krajów anglojęzycznych,
- rozbudziliśmy świadomość pro-zdrowotną i polepszamy kondycję fizyczną uczniów,
- wprowadziliśmy w nauczaniu wątki związane z wielokulturowością i tolerancją.
Wzrósł prestiż oraz pozycja szkoły w rankingach, polepszyły się wyniki na egzaminach zewnętrznych, zwiększyły się szanse absolwentów na rynku pracy, rozbudziliśmy także świadomość europejską.
W projekcie wzięło udział 12 uczestników. Sześciu nauczycieli jęz. angielskiego, dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, nauczyciel jęz. francuskiego, jęz. niemieckiego, informatyki, religii. Projekt trwał dwa lata (01.10.2017-30.09.2019), wzięło w nim udział ponad 20 procent kadry a jego pozytywne rezultaty objęły swoim zasięgiem wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły.
W celu zrealizowania naszych zmierzeń przeprowadziliśmy szereg działań, m. in. wyjazdy na zagraniczne szkolenia nauczycieli. Każdy kurs miał inną tematykę, dzięki czemu uczestnicy zdobyli wiele doświadczeń metodycznych, językowych i kulturowych, oraz nawiązali kontakty z nauczycielami z innych krajów. Nauczyciele informatyki, religii oraz wychowania fizycznego wzięli udział w dwutygodniowych kursach jęz. angielskiego oraz dwutygodniowych szkoleniach metodycznych, obejmujących swoim programem wizyty w szkołach średnich. Nauczyciele jęz. obcych wzięli udział w kursach odświeżających umiejętności językowe oraz wiedzę kulturowa, a także kursach z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.
Realizacja założonych celów pozwoliła na rozwinięcie wymiany międzynarodowej pomiędzy uczniami ( prace w ramach Partnerstwa Szkół), nauczycielami (wymiana doświadczeń) i zaangażowanie w projekty eTwinning. Zebrane informacje kulturoznawcze pozwoliły na napisanie autorskiego programu, który zostanie wprowadzony w klasach z rozszerzonym programem nauczania jęz. angielskiego. Zwiększenie kompetencji językowych, z zakresu ICT, oraz wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania (zastosowanie technik audiowizualnych, fotografii, mediów społecznościowych) spowodowało wzrost aktywności uczniów, polepszenie frekwencji, lepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych. Nauczyciele niejęzykowcy rozwijają swoje kompetencje dzięki możliwości czytania literatury fachowej w języku angielskim.
Wszyscy nauczyciele wzmocnili swoją pozycję zawodową i poczucie własnej wartości.
Dzięki nowym metodom zastosowanym na lekcjach wychowania fizycznego uczniowie są bardziej świadomi konieczności dbania o zdrowie i kondycję fizyczną.
Wzrósł poziom tolerancji w stosunku do osób o innych wyznaniach oraz poczucie wspólnoty europejskiej.
Dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu CV LO rozwinęło współpracę z lokalnymi szkołami (szkolenia, konkursy, wymiana doświadczeń, prezentacje) oraz z instytucjami lokalnymi, np. Białołęckim Ośrodkiem Kultury (przedstawienia w językach obcych, wystawy).
Wszystkie powyższe działania w perspektywie długoterminowej już częściowo wpłynęły i będą wpływać na podniesienie prestiżu szkoły, podniesienie pozycji w rankingach oraz zwiększenie szans młodzieży na europejskim rynku pracy.

Ewaluacja końcowa:
Ewaluację końcowa polegała na przeprowadzeniu następujących działań:
- test językowy dla nauczycieli niejęzykowców w celu porównania wyników z okresu przed rozpoczęciem projektu, anastępnie wypełnienie Paszportów Językowych Europass,
- wywiad wśród nauczycieli i uczniów w celu ocenienia poziomu aktywności w przystąpieniu do projektów eTwinning i Erasmus + Partnerstwa Strategiczne (ocena podniesienia się poziomu kwalifikacji językowych oraz IT),
- semestralne raporty uczestników projektu w celu monitorowanie realizacji wszystkich celów zawartych w Planie Rozwoju Szkoły, wdrażania innowacji oraz mierzenia efektów odbytych szkoleń,
- analiza dokumentacji szkolnej ( w jaki sposób nowe metody wpływają na wyniki nauczania w postaci ocen oraz frekwencję),
- monitorowanie listy rankingowej liceów warszawskich celu sprawdzenia spodziewanego wzrostu pozycji szkoły,
- statystyczne analizy maturalne w kolejnych latach po zakończeniu projektu w celu sprawdzenia pozycji maturzystów w odniesieniu do lat ubiegłych,
- obserwacje lekcji (dyrektor szkoły, metodyk) pod kątem wdrażania nabytych umiejętności,
- ankieta dotycząca subiektywnego poczucia wzrostu własnych kompetencji i profesjonalnego rozwoju nauczyciela,
- ankieta dla uczniów nt. wielokulturowości i tolerancji,
- diagnostyczne badanie sprawnościowe uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i ankieta na temat świadomości pro-zdrowotnej,
- wywiady z rodzicami oceniające jakość oferty edukacyjnej szkoły.

Analiza końcowa miała na celu dać nam odpowiedź na pytanie w jakim stopniu osiągnięto cele i rezultaty projektu. Polegała ona na podsumowaniu wyników ankiet, wywiadów, obserwacjach, rozmowach oraz przeglądaniu dokumentacji szkolnej. Z podsumowania wynika, że wszystkie nasze cele i rezultaty zostały osiągnięte w wysokim stopniu. Projekt zaangażował ogromną część społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Wszystkie nasze działania uzyskały najwyższą ocenę podczas ewaluacji.
Przeanalizowaliśmy wyniki egzaminów zewnętrznych. Osiągnęliśmy stuprocentową zdawalność.Wyniki matur z jez. angielskiego na poziomie rozszerzonym polepszyły się i wyglądają następująco: średnia dzielnicy Białołęka wynosi 56,57%, wynik mazowiecki wynosi 60,93%, natomiast nasz wynik średni to 64,58%. Wyniki naszej szkoły oceniamy bardzo dobrze.
Przeanalizowaliśmy wyniki klasyfikacji końcowej. Średnie ocen z języków obcych oceniamy jako zadowalające:
Nasza szkoła uzyskała wyższe, 64 miejsce w rankingu Perspektyw oraz Brązową Tarczę – analiza rankingu.
Uświadomiono uczniom wagę problemów związanych ze zdrowiem, dobrym odżywianiem i kondycją fizyczną (m.in.szkolny piknik zdrowotny cieszył się ogromnym zainteresowaniem i miał dużą frekwencję, na podstawie rozmów z uczniami stwierdzamy, że zamierzony cel został osiągnięty, nauczycielki wychowania fizycznego zaangażowały się także w pomoc przy projekcie eTwinning dot. przepisów kulinarnych, wszystkie przepisy zostały przygotowane przez uczniów pod kątem zdrowego odżywiania się).
Poziom angielskiego uczestników niejęzykowców znacznie się podwyższył z A2 na B1, B2. Stwierdzono to na podstawie analizy testów poziomujących na początku i pod koniec projektu.
Nauczyciele odświeżyli znajomość języka obcego, głównie zdolności komunikacyjne, podniosła się ich samoocena, co dodało im pewności siebie i zapobiegło wypaleniu zawodowemu, polepszyło jakość nauczania. Po powrocie ze szkoleń uczestnicy przeprowadzili dodatkowo  24 lekcje otwarte, 8 szkoleń wewnętrznych (m.in. szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego pt.„Lekcje wychowania fizycznego w Wielkiej Brytanii”, „Irlandzki system edukacji na podstawie obserwacji lekcji w Presentation College w Carlow”), 4 szkolenia zewnętrzne, m.in. spotkanie warsztatowe w LO im. M. Konopnickiej pt. „Projekt POWER. Dzielimy się doświadczeniami”, oraz 8 szkoleń dot.
eTwinning i Erasmus +, m.in. seminarium FRSE „Programowanie z eTwinning”, czy seminarium międzynarodowe FRSE „Enterpreneurship with eTwinning”, Po szkoleniach nauczyciele wypełnili ankiety ewaluacyjne.

poniedziałek, 20 maja 2019

SZKOLNA WYSTAWA O WIELOKULTUROWOŚCI

Pani Hanna Kamińska, nauczycielka religii, przygotowała wystawę na podstawie doświadczeń wszystkich nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach w ramach programu Erasmus+. Podczas tych wyjazdów wszyscy mieli okazję zapoznać się z przedstawicielami innych narodowości, kultur, wyznań. Wystawa miała na celu przybliżenie społeczności szkolnej oraz gościom Białołęckiego Ośrodka Kultury tematyki wielokulturowości europejskiej.


piątek, 17 maja 2019

Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego

Po powrocie z Irlandii, pani Alicja Krukowska, nauczycielka wychowania fizycznego, przeprowadziła szkolenie, podczas którego przedstawiła założenia irlandzkiego systemu edukacji, a następnie opisała istotne różnice w organizacji szkoły i realizacji programu nauczania, które zauważyła podczas obserwacji lekcji w Presentation College w Carlow. 

Po przedstawieniu wszystkich informacji wywiązała się dyskusja. Nauczyciele zauważyli wiele zalet irlandzkiego systemu edukacji.  Nauczyciele wychowania fizycznego zwrócili uwagę na duże grupy ćwiczebne na lekcji, które zmniejszają intensywność lekcji oraz ograniczają indywidualizację w trakcie lekcji. Również podzielone zdania były na temat łączenia dziewcząt  i chłopców w wieku 16-18 lat na lekcji wf. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że chcieliby pracować w takich warunkach jakie posiada Presentation College w Carlow.  Po spotkaniu i dyskusji każdy nauczyciel mógł zatrzymać dla siebie jakąś ideę, pomysł, nawet bardzo małą rzecz, która usprawni lub uatrakcyjni jego warsztat pracy.

wtorek, 14 maja 2019

CIEKAWE POMYSŁY NA LEKCJE J. FRANCUSKIEGO I NIE TYLKO

Pan Paweł Dudzik, nauczyciel języka francuskiego, zestawił kilka propozycji ćwiczeń śródlekcyjnych. Zapraszamy do lektury.


Przyswajanie obcego języka może być atrakcyjniejsze jeśli zastosujemy różnorodne formy nauki. W niniejszym artykule chciałbym podzielić się kilkoma pomysłami, zdobytymi podczas mojego wyjazdu na staż językowy w ramach Programu Erasmus+ ,które możemy zastosować na lekcjach języka francuskiego.
Podczas dwutygodniowego szkolenia „French as a Foreign Language – Teacher Refresher Course” miałem możliwość nie tylko odświeżenia wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania języka francuskiego, ale także poznania innych, nowych metod pracy, które prezentowali wszyscy uczestnicy kursu.
            Z zajęć praktycznych „De la didactique vers la pratique” szczególne zainteresowanie budziły krótkie ćwiczenia mające na celu ożywienie i zdynamizowanie lekcji. Pozwolę sobie krótko opisać niektóre:
1.      Ćwiczenie “Le lieu mystérieux”  (Tajemnicze miejsce), którego celem jest pobudzenie uczniów do inwencji twórczej oraz do wypowiedzi ustnej. Ten rodzaj ćwiczeń zaproponowałbym uczniom na poziomach A2 i wyżej.
Należy podzielić klasę na parzyste grupy i przydzielić każdej grupie określone zadanie do zrealizowania – odegranie scenki ( w biurze podróży, w sklepie, w pociągu, itp.). Każda grupa pracuje w odosobnieniu, w tajemnicy wymyślając zadania dla grupy przeciwnej. W scenkach powinni wziąć udział wszyscy uczniowie, zatem należy pomyśleć o rolach dla wszystkich. Oprócz tego, każda grupa wybiera spośród siebie animatora/kapitana (nie gra żadnej roli), który reżyseruje na bieżąco odgrywaną scenkę przydzielając kolejne zadania do realizacji w czasie rzeczywistym, tzn. dodaje utrudnienia, zwroty akcji wpływając na przebieg wydarzeń (zalecam, aby te zwroty były zabawne). Po wykonaniu zadania następuje zmiana ról i realizacja scenariusza przewidzianego dla grupy przeciwnej.
2.      Ćwiczenie „Face à face, match des sons” (Twarzą w twarz, pojedynek na głoski ) polegające na głośnym odczytaniu określonych słów i pracy nad wymową niektórych dźwięków.
W czasie wykonywania ćwiczenia grupę dzieli się na pary stojące naprzeciwko siebie, które rywalizują między sobą, starając się poprawnie wymówić podane słowa i dźwięki, np.: „peau/pou/pue”. Zaletą tego ćwiczenia jest nawet to, że podczas realizacji może być głośno w klasie 😊!

3.      Ćwiczenie „Les sentiments” (Uczucia).
Ciekawym ćwiczeniem z pracy nad wymową było odczytywanie tego samego tekstu  z podziałem na role, ale przy użyciu różnych emocji, np. jeden uczeń udaje przygnębienie natomiast drugi – radość. Jest to ćwiczenie rozluźniające atmosferę podczas zajęć i nadające lekcji pewną dynamikę.

4.      Ćwiczenie „Ma moitié” (Moja połowa). Jest to zabawne ćwiczenie, które uczy nie tylko nowego słownictwa, ale także rozwija motorykę u uczniów. To ćwiczenie będzie wzbudzać zainteresowanie raczej wśród uczniów szkół podstawowych albo przedszkolaków 😊.
Po podzieleniu klasy na  pary  i wylosowaniu przez każdego ucznia określonego słowa, uczniowie wcielają się w wylosowane słowa, obrazując je gestykulacją. Od tego momentu każdy uczeń szuka swojej pary np.: un gendarme (policjant) – un voleur (złodziej) itp.

Myślę, że zaproponowane ćwiczenia zainteresują Was i skorzystacie z moich propozycji, mających na celu uatrakcyjnienie zajęć oraz wprowadzenie drobnych innowacji w czasie lekcji.

poniedziałek, 6 maja 2019

STOSUJEMY NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĘ

Kolejna praca projektowa naszych uczniów na zajęciach z języka rosyjskiego, tym razem z użyciem narzędzia internetowego WORDART :)


PL-FR eTwinning Contact Seminar "Entrepreneurship" - Gdańsk, Poland 2019

W konferencji wzięło udział 40 nauczycieli z Polski i Francji.
Szkolenie prowadzone w języku angielskim skierowane było do nauczycieli wszystkich przedmiotów zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 13+ lat. Podczas seminarium uczestnicy założyli nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 
Podczas szkolenia nauczyciele dzielili się doświadczeniami z przeprowadzonych projektów Erasmus +/POWER.
Nasza szkoła przystąpiła do projektu: Be bright, eat right!, który swoją tematyką idealnie wpisuje się w temat projektu POWER „Kreatywni Nauczyciele w Nowoczesnej Europie”, gdyż nawiązuje do zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania.

O projekcie w języku angielskim

About 60 students from France and Poland will be taking part in the collaborative project of creating organic vegetable gardens in their schools.
Cele
Our students look into the quality of food they eat.
They gain awareness of chemicals used in agriculture and research alternatives (permaculture, organic farming, etc.) and put them into practice by creating vegetable gardens at school. They learn that they can make good choices and become responsible for their health.

Postęp działań
1. September: Introductions on Etwinning (avatars). Logo suggestions and voting.
2. October: The students make a list of food they consume every day. They choose the main ingredient in their diet, research it and present their findings on posters which will be shared via padlet.
3. November: In pairs, the students do a presentation or a make a video to present how their chosen food item is produced.
4. December: Christmas healthy food exchange.
5. January: Chemistry lesson on additives and chemicals in agriculture. In groups, the students write newspaper articles.
6. February: Field trips. Video reports.
7. March: Setting up an organic plot. Video conference.
8. April: Implementing and displaying findings. Collaborative exhibition.
9. May: Posters etc. to advertise the Healthy School Picnic Day.
10. June: Healthy School Picnic Day, students bring healthy food.

Spodziewane rezultaty
Students get a better understanding on how the food they eat is produced. They take steps to grow their own food, have the knowledge to make the right choices about their diet and become change makers in their community. ,,ŻYJ SPORTOWO, JEDZ ZDROWO I KOLOROWO’’- projekt szkolny

Sprawozdanie pań A. Frąckowiak i A. Krukowskiej

W ramach projektu Erasmus plus jako nauczyciele wychowania fizycznego odbyłyśmy dwa szkolenia. Pierwsze językowe odbyło się na Malcie, a drugie w Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdów miałyśmy możliwość zaobserwować jak duże znaczenie ma aktywność fizyczna,  zdrowe odżywianie oraz z jakimi problemami spotykają się nauczyciele w tych krajach.
 Z badań wynika, że regularne ćwiczenia w granicach 30-60 minut stosowane przez większość dni tygodnia prowadzą do zmniejszenia zawartości tkanki tłuszczowej, a najczęściej także do zmniejszenia masy ciała. Aktywność fizyczna odgrywa również ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób, głównie wciąż narastającego problemu otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Celem naszego projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych (rodzeństwa, rodziców, dziadków) do aktywnego spędzania czasu wolnego połączonego ze zdrowym sposobem odżywiania. Chciałyśmy uświadomić dzieci i młodzież oraz społeczność lokalną, jak w prosty sposób dbać o swoją sprawność fizyczną i jak zdrowo odżywiać się na co dzień. Całość naszego pomysłu sprowadza się do tygodniowego intensywnego promowania zdrowego stylu życia, prezentowania różnych form aktywności całego życia na lekcjach wychowania fizycznego, zapoznawania uczniów z różnymi metodami relaksacji. Zwieńczeniem projektu był dzień, w którym na przerwach odbywały się  akcje związane ze zdrowym stylem życia. Piknik odbywał się przez cały dzień na holu szkoły. Na promocje byli zaproszeni wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, dyrekcja oraz goście Białołęckiego Ośrodka Kultury. Na pierwszej przerwie uczennice pomagające w projekcie częstowały owocami i warzywami swoich kolegów i koleżanki. Na długiej przerwie przygotowywane były świeżo wyciskane soki: zielone ze szpinaku i jarmużu, czerwone z buraka oraz pomarańczowe z pomarańczy i grejpfrutów. Ostatnią akcją był wspólny taniec -  zumba.
Proponowany projekt edukacyjny został przygotowany właśnie po to, aby pokazać uczniom oraz środowisku lokalnemu zalety świadomego odżywiania się, nauczyć ich dokonywać wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze, a szkodliwe, choć smaczne. Poza tym chciałyśmy, aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo, to również znaczy spożywać zdrowe, ekologiczne, wartościowe pokarmy - czyli po prostu zdrowo się odżywiać.
Pragniemy podziękować wszystkim uczennicom, które zaangażowały się w realizację tego projektu. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte podczas realizacji tego projektu przyniosą oczekiwane efekty, gdyż wszyscy dobrze wiemy, iż zdrowie jest najważniejszą i bezcenną wartością w życiu każdego człowieka, a aktywność fizyczna może być lekiem na wiele dolegliwości.

PROJEKT DOBIEGŁ KOŃCA... DO ZOBACZENIA GDZIEŚ W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI :)

Podsumowanie projektu „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” realizowanego w latach 2017-2019 w ramach POWER. CV Liceum Og...